25. September 2020
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Nye vejledninger til Databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet og Justitsministeriet har udarbejdet to nye vejledninger om forståelsen og anvendelsen af databeskyttelsesforordningen.

Appel til justitsministeren om nødvendige forbedringer af retshjælpsordningen. Advokatrådet og Danske Advokater sendte den 9. januar 2017 en rapport om retshjælp til Justitsministeriet udarbejdet af en arbejdsgruppe, der havde til formål at overveje og drøfte, hvad en nytænkning og modernisering af retshjælpen nærmere kunne indeholde.

Afgørelser:

Højesteret: Sagsanlæg mod Flygtningenævnet kunne ikke tillægges opsættende virkning.

Højesteret: En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto.

Højesteret: Et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, var ikke uden partsevne.

Højesteret: En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto.

Højesteret: Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) berettiget.

Højesteret: Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) ikke berettiget

Højesteret: Opsigelse af B indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven.

Højesteret: Opsigelsen af A havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre.

Højesteret: En afgørelse fra Landsskatteretten var indbragt rettidigt for domstolene, idet indbringelsesfristen efter omstændighederne skulle regnes fra Landsskatterettens korrigerede afgørelse.

Højesteret: Ophævelse af kendelse om afvisning af ankesag, da retsbog med frist for betaling af berammelsesafgift ikke var sendt til appellanten

Højesteret: Kontorelev havde ikke krav på yderligere godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Højesteret: Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område.

Sø- og Handelsretten: Arbejdsgiver havde under hensyn til sagens konkrete omstændigheder med rette opsagt en ansat, der var udeblevet fra en sygefraværssamtale i medfør af sygedagpengelovens § 7a. Dissens.

Sø- og Handelsretten: En større mængde varer beslaglagt af politiet under en ransagning af et lagerhotel var varemærkeforfalskede kopivarer og lejerne af rummene, hvor varerne blev fundet, var ansvarlige for deres indhold og skulle derfor svare et skønsmæssigt fastsat vederlag til indehaverne af varemærkerne. Spørgsmål om indbyrdes fordeling af vederlaget mellem de sagsøgte.

Sø- og Handelsretten: Tidligere indehaver og leder af enkeltmandsvirksomhed pålagt konkurskarantæne, idet vedkommende umiddelbart inden konkursdekretets afsigelse overdrog væsentlige dele af aktiverne til et i hustruens navn nystiftet selskab, uden at der skete reel betaling herfor. Derudover var der bestilt varer på kredit kort tid før konkursen, ligesom der var opbygget betydelig gæld til kreditorer, herunder til SKAT.

Sø- og Handelsretten: Danske Bank var aftaleretligt forpligtet til at betale rådighedsløn til ansatte på tjenestemandslignende vilkår i overensstemmelse med de gældende regler for tjenestemænd.

Sø- og Handelsretten: Der blev ikke nedlagt forbud mod konkurrerende virksomhed inden for autohjælpsområdet i Danmark, da aftalt konkurrenceklausul var i strid med konkurrencelovens § 6/TEUF art. 101, stk. 2.

Sø- og Handelsretten: Sagsøgeren, som havde udsendt en pressemeddelelse om at være nedlagt, og som i alt væsentligt baserede søgsmålet på anvisninger, som Konkurrencerådet i en påklaget afgørelse have kendt ulovlige, fik ikke medhold i sin påstand om, at sagen skulle fremmes til realitetsbehandling. Sagen blev derfor afvist.

Sø- og Handelsretten: Sagsøgte havde ikke overtrådt en aftalt fortroligheds- og loyalitetspligt og blev derfor frifundet for betaling af konventionalbod.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 100.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at gå videre, end berettigede hensyn til klientvaretagelsen tilsiger, ved ikke at udvise den fornødne respekt over for retten, herunder ved ikke at respektere retsformandens henstillinger og tilrettevisninger.

Udgivelser:

Gældsbrevsloven med kommentarer, af Lennart Lynge Andersen, Peter Møgelvang-Hansen og Anders Ørgaard.

Tinglysningens retsvirkninger, af Lone Mai Truelsen

Sidste nyt

   
 Foreningen af Procedureadvokater inviterer dig til en spændende temadag den 12. november 2020. Hvor: Arrangementet afholdes på Hotel Koldingfjord
Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2020. Der vil være spændende oplæg om blandt andet retshjælpsforsikring, retssager og konkurs, herunder konkur
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: