05. Oktober 2022
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Den 8. januar 2018 søsætter Danske Advokater et nyt IT-system, der gør det lettere for deres medlemmer at finde de rigtige informationer, kurser, medlemsfordele. Der skal derfor logges ind med kodeord og brugernavn ved første login.


To nye bekendtgørelser om retshjælp og fri proces trådt i kraft den 1. januar 2018.
Den ene bekendtgørelse fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.
Den anden bekendtgørelse fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.

Folketinget vedtog den 30. november 2017 en ændring af konkurrenceloven med det primære formål at harmonisere de danske regler med EU-reglerne. Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2018.

Landsretterne har udsendt nye vejledende takster for salærer til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater). Salæret skal fra den 1. januar 2018 udregnes på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.740 kr.

Danske Advokater har udarbejdet en guide om behandling af personaleoplysninger, som har til formål at understøtte medlemsvirksomhedernes behandling af personoplysninger før, under og efter et ansættelsesforhold. Databeskyttelsesforordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Advokatsamfundets nyhedsbrev 20.

Afgørelser:

Højesteret: Ikke i strid med god advokatskik, at advokat afventede editionskendelse, før han udleverede klientkonto- og bogholderioplysninger til kurator.

Højesteret: Krav om godtgørelse for følgerne af tvangsanbringelse af barn uden for hjemmet var forældet.

Højesteret: Ikke hjemmel i registreringsafgiftsloven til at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet som følge af ændringer i leasingsaftalen, der var uden betydning for tilladelsen.


Højesteret: A m. fl. mod Rigspolitiet. Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr i Ørstedsparken, var lovlig.

Højesteret: Anparter skulle værdiansættes efter et skøn over deres handelsværdi på fraflytningstidspunktet.

Sø- og Handelsretten: Shippingfirma var ikke erstatningsansvarlig for handelsfirmaet SAM Partner A/S’ tab, som følge af et rederis aflysning af deres containerplads, idet retten fandt at shippingfirmaet alene havde optrådt formidler overfor handelsfirmaet.

Sø- og Handelsretten: Sagsøgte frifundet, da sagsøger ikke havde godtgjort, at sagsøgte havde anvendt deres kendetegn som Adword.

Advokatnævnet: Advokat pålagt tillægsbøde på 40.000 kr. for tilsidesættlese af god advokatskik ved ikke at have redegjort for dispositioner vedrørende dødsboets midler efter opfordring, ved ikke inden rimelig tid at fremsende boets dokumenter, og ved ikke inden rimelig tid at overføre indestående på boets konto, samt ved at foretage modregning af sine a conto salærer i indestående på boets konto.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 100.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at gå videre end berettiget varetagelse af sin klients interesser ved at kommentere opslag på Facebook.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at fremlægge tidligere forligstilbud uden modpartens samtykke.

Advokatnævnet: Retten i Odense stadfæster Advokatnævnets afgørelse i sag om tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have indhente samtykke til at repræsentere klient og herved at have bragt sig i en interessekonflikt.

Udgivelser:

Købeloven med kommentarer, af Søren Theilgaard, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen.

Partnerselskaber, af Ole B. Sørensen, Jan Børjesson og Martin Christian Kruhl.

International Skatteret, af Aage Michelsen, Anja Svendgaard Dalgas og Anders Nørgaard Laursen.

Tinglysningens retsvirkninger, af Lone Mai Truelsen.

Sidste nyt

   
Foreningen afholder efterårsseminar den 6. og 7. oktober 2022 på hotel Comwell i Køge.   Temaet for arrangementet er ” Nyere praksis inden for civi
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: