17. Juli 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Husk at indberet klientkontoerklæring. Advokatsamfundet har udsendt breve til alle advokater og advokatselskaber om indlevering af klientkontoerklæring for 2017. Frist er den 31. marts 2018.

Advokatsamfundets Nyhedsbrev 2.

Datatilsynet og Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om forståelsen og anvendelsen af databeskyttelsesforordningen.

Afgørelser:

Højesteret: Et konkursbo kunne foretage konkursregulering af et overenskomstbestemt forbud mod, at ikke afholdte feriefridage placeres i en medarbejders opsigelsesperiode.

Højesteret: T idømt en ubetinget fængselsstraf for at have truet en politimand.

Højesteret: En gadefest udviklede sig til et opløb, da der blev kastet flasker og fyrværkeri mod politiet. Politiets indgreb overfor deltagerne var en lovlig frihedsberøvelse.

Højesteret: Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende usaglig afskedigelse kunne ikke ankes til Højesteret.

Højesteret: Ophævelse af kendelse om afvisning af udmålingsanke og hjemvisning til landsretten til behandling heraf.

Højesteret: En afgørelse om, at en skoles kursusaktiviteter var momsfritaget, blev underkendt ved landsretten, og skolen rejste i den anledning over for skattemyndighederne krav om tilbagebetaling af købsmoms mv. eller erstatning for det tab, skolen havde lidt.

Højesteret: En bilkøber, der havde hævet købet på grund af bilens væsentlige mangler, kunne ikke kræve finansieringsomkostningerne ved købet betalt af sælger.

Højesteret: Afskediget elev skulle ikke have godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven.

Højesteret: Der var ikke grundlag for at gøre straffen på fængsel i 1 år betinget med vilkår om samfundstjeneste i en sag om rent passiv medvirken til grov vold.

Sø- og Handelsretten: Af sagsøgernes tre lampeprodukter, der alle var beskyttet efter ophavsretsloven og mod efterligninger efter markedsføringsloven – det ene endvidere efter designforordningen – krænkede sagsøgte ved salg, markedsføring mv. af sit lampeprodukt, benævnt Park, det ene af de tre produkter, benævnt Empty.

Sø- og Handelsretten: En planteskål produceret af Idanna og solgt i Coop-butikker udgjorde en ophavs- og markedsføringsretlig krænkelse af Kubus Bowl fra By Lassen.

Sø- og Handelsretten: Der blev ikke nedlagt fogedforbud mod Kings & Queens ApS’ anvendelse af mærket ”RÅ”, ”ЯÅ”, ”ЯÅ ESTABLISHED 04” samt ”ЯÅ Est. 04”. som tøjmærke, idet der ikke var forvekslingsrisiko med G-Star Raw C.V.’s varemærkerettigheder, herunder deres mærke ”RAW”. (Dissens)

Sø- og Handelsretten: Transportansvar og erstatning på 551.551 SDR for skade på drægtige mink under lufttransport.

Sø- og Handelsretten: Danæg A/S havde ikke krav på tilbagebetaling af kompensationsbeløb, der var udbetalt som led i en aftale om opsigelse af en samarbejdsaftale.

Sø- og Handelsretten: Quick Fires logo og etiket til optændingsposer udgjorde ikke en krænkelse af konkurrenten Burners varemærkerettigheder, og der forelå heller ikke en krænkelse af markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten: Der kunne nedlægges forbud og påbud over for netværksoperatøren Telia Danmark A/S om at blokere adgangen for sine internetkunders adgang til en række hjemmesider, der bl.a. sælger kopier af danske designmøbler, lamper mv. Nedlæggelse af forbud stred ikke mod retsplejelovens § 414, stk. 2.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 40.000 kr for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at sende en samtidig kopi til modpartens advokat af sin henvendelse til Retten i form af blanket til brug for syn og skøn.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 30.000 kr. for tilsidesættlese af god advokatskik ved ikke at sikre, at der var overensstemmelse mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene samt ved at have omdannet et ApS-selskab, hvis formål var ”generel handel, ejendomsvirksomhed og handel med immaterielle aktiver og finansiel rådgivning”, til Advokatfirmaet C.S.C.R. ApS, hvis formål var ”at drive advokatvirksomhed” i strid med § 9 i bekendtgørelse om advokatselskaber.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at have påbegyndt indfrielse af hæftelser på ejendom, uden forinden at have sikret sig, at der kunne opnås adkomst for klager uden præjudicerende retsanmærkninger.

Advokatnævnet: Advokat frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre for at gøre sig skyldig i grove og gentagne overtrædelser af sine pligter som advokat. Efter forholdenes karakter finder nævnet grund til at antage, at advokaten ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde.

Advokatsamfundet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have besvaret henvendelser med den fornødne hurtighed.

Udgivelser:

Købeloven med kommentarer, af Søren Theilgaard, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen.

Konkursloven med kommentarer, af Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard.

Sikkerhed i fordringer, af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen.

Sidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed