17. Juli 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Lockout: Domstolene opretholder væsentlige funktioner.

Den 14. marts 2018 fremsatte Erhvervsministeriet et nyt lovforslag om nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige forslag, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. Lovforslaget er sat til førstebehandling den 5. april 2018

Advokat Mads Krøger Pramming modtager dette års hæderspris fra Dreyers Fond.

Advokatsamfundets Nyhedsbrev 4.

Afgørelser:

Højesteret: Skatteforvaltningslovens betingelser for ændring af skatteansættelse var opfyldt.

Højesteret: Selskab under konkurs havde ikke lidt et tab ved en virksomhedsoverdragelse.

Højesteret: Byrettens sag ikke udsat på indhentelse af speciallægeerklæring.

Højesteret: Kommunen var ikke erstatningsansvarlig over for to piger, som havde været udsat for seksuelle krænkelser.

Højesteret: Cambodiansk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter voldtægt.

Højesteret: Udsagn i en annonce fra Dansk Folkeparti var ikke injurierende.

Østre Landsret: Fogedforbud mod patentkrænkelse.

Sø- og Handelsretten: Direktør, som havde tilvejebragt fuldstændig bogføring m.v og havde overført penge til hustruen uden, at det kunne dokumenteres at være berettiget under driften, idømt tre års konkurskarantæne.

Sø- og Handelsretten: Direktør pålagt konkurskarantæne i 2 år i hver af sagerne under henvisning til, at han alene havde været stråmand.

Sø- og Handelsretten: Specialreguleringen af medicinmarkedet udelukker ikke anvendelsen af markedsføringsloven. Sagsøgtes anmeldelse af nogle mindre pakningsstørrelser af bestemte lægemidler til Lægemiddelstyrelsen, som medførte at sagsøgers produkter blev fortrængt fra markedet var i strid med markedsføringslovens § 1, og sagsøgte var som følge heraf erstatningsansvarlig overfor sagsøger.

Sø- og Handelsretten: Nissans afslag på at lade Daugaard Biler genindtræde som autoriseret reparatør efter ophævelse af parternes aftale udgjorde en overtrædelse af aftalen, konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 50.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at sende en samtidig kopi af processkrift og kæreskrift til modpartens advokat, samt ved at være gået videre end berettiget i varetagelsen af sin klients interesser i udtalelser i læserbrev og på sociale medier.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have udført det stykke arbejde, der var aftalt, samt ikke at svare på henvendelser, trods salær var modtaget.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at have anlagt sag ved fogedret på trods af, at det skyldige beløb var betalt.

Advokatnævnet: Østre Landsret stadfæster Advokatnævnets kendelse af 7. december 2014, hvor advokat blev pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have indsendt klientkontoerklæring i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser.
Kendelse
Østre Landsrets dom 

Udgivelser:

Konkurrenceloven med kommentarer, af Kirsten Levinsen

Sidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed